Js定义函数

这些和java的用法一样

<script>
  
  //方法定义一
  function dim1(a,b){
    return a + b;
  }
  var di = dim1(1,2);
  alert(di);
  
  //方法定义二
  var dim = function (vc,c){
    return c + vc;
  }
  
  
  /*
  * 在传参的时候可以传任意多个值( var d = dim(1,2,3,4,54,5); )但是在执行方法的时候是会按照方法定义的参数执行
  * 例如function dim(a,b)这样定义在调用的时候 var d = dim(1,2,3,4,54,5); 只会将1,2传入进去因为之定义了两个参数
  */
  
  var a = 10;
  var b = 10;
  var d = dim(a,b);
  
  alert(d);

  
  </script>

您可能还喜欢...