useradd命令

useradd  -c<备注> :加上备注文字。备注文字会保存在passwd的备注栏位中

useradd  -d<登入目录> :指定用户登入时的起始目录

useradd  -D :变更预设值

useradd -e<有效期限> :指定帐号的有效期限

useradd  -f<缓冲天数> :指定在密码过期后多少天即关闭该帐号

useradd  -g<群组> :指定用户所属的群组

useradd  -G<群组>:指定用户所属的附加群组

useradd -m :自动建立用户的登入目录

useradd -M :不要自动建立用户的登入目录

useradd -n:取消建立以用户名称为名的群组

useradd -r :建立系统帐号

useradd -s<shell>:指定用户登入后所使用的shell

useradd -u<uid>:指定用户ID

您可能还喜欢...